✅برای مغایرت بانکی چه باید کرد؟
 
⭕️سه روش برای تهیه صورت مغایرت بانکی وجود دارد :

1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک
2) روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت
3) روش مبنا قرار دادن مانده وافعی

⭕️1) روش مبنا قرار دادن مانده صورتحساب بانک :
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق دفاتر شرکت به مانده بانک طبق صورتحساب بانک می رسیم)
                                                            
مانده طبق دفاتر شرکت                                     ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود                    ****
(واریزی دیگران )
مواردی که از مانده بانک کم میشود                           ****
(چک های معوق)
کسر میشود :
مواردی که از مانده شرکت کم میشود                       (***)
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود                      (***)
(وجوه بین راهی) 
                                                               
------------------
مانده طبق صورتحساب بانک                              ****
                                                 
⭕️2) روش مبنا قرار دادن مانده بانک طبق دفاتر شرکت
( با انجام تعدیلاتی از مانده بانک طبق صورتحساب بانک به مانده بانک طبق دفاتر شرکت می رسیم)                                         

مانده طبق صورتحساب بانک                              ****
اضافه میشود :
مواردی که به مانده بانک اضافه میشود                     ****
(وجوه بین راهی)
مواردی که از مانده شرکت کم میشود                      ****
(اسناد تنزیلی / چک لاوصول /کارمزد بانکی)
کسر میشود :
مواردی که از مانده بانک کم میشود                         (***)
(چک های معوق)
مواردی که به مانده شرکت اضافه میشود                  (***)
(واریزی دیگران) 
                                                                 —------------—
مانده طبق دفاتر شرکت                                   ****

⭕️روش مبنا قرار دادن مانده واقعی
(از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورتحساب بانک ، مانده واقعی به دست می آید)
                                                       

مانده طبق دفاتر شرکت             ****            مانده طبق صورتحساب بانک                   ****
اضافه میشود :                                              اضافه میشود :    
واریزی دیگران                               *                وجوه بین راهی                                        * 

کسر میشود :                                                کسر  میشود :       
اسناد تنزیلی                              (***)              چک های معوق                                       (***)
چک لاوصول                               (***)    
کارمزد بانکی                              (***)
                                            —------—                                                                       —------— 
مانده واقعی                           ****                مانده واقعی                                        ****
                                           —------—                                                                        —------—
                                           —------—                                                                        —------—                      
                                                                           
✅در ضمن اشتباه حسابدار مربوط به هر موضوعی با توجه به مغایرتی که در مانده حساب ها به وجود آورده اضافه یا کسر می شود .