1⃣طبق استاندارد ایران سرقفلی منفی شناسایی نمیشودو از دارایی های غیر جاری کسر میشود،مطابق استاندارد بین المللی سرقفلی منفی به عنوان درامد دوره شناسایی میشود
دلایل عدم شناسایی سرقفلی منفی به عنوان درامد طبق استاندارد ایران:
در خرید های معمول اگر بهای تمام شده کمتر از ارزش منصفانه باشد،درامد شناسایی نمیشود بلکه دارایی به بهای تمام شده شناسایی میشود
2⃣ارزش منصفانه بسیاری از دارایی ها مبتنی بر قضاوت و براورد است و دقت ان پایین
3⃣شناخت درامد در زمان تحصیل یک واحد فرعی ممکن است فرصت دستکاری دذ سود را فراهم سازد
تفاوت ببن استاندارد ایران و استاندارد های ببن المللی در رابطه با مستهلک نمودن سرقفلی:در استانداردبین المللی سرقفلی  مستهلک نمیشود و باید در هر دوره از نظر کاهش ارزش بررسی گردد،ولی در استاندارد با توجه به اینکه ازمون کاهش ارزش سرقفلی مشکل میباشد و نیازمند بررسی مکرر ارزش منصفانه داراییها و بدهی های قابل تشخیص واحد تجاریست بنابر این در ایران سرقفلی 20 ساله مستهلک میشود.