مبلغ حق بیمه ماهانه در ۶ ماهه اول سال ۹۹ با حداقل دستمزد روزانه